celery
Refreshing Payroll Software
הרשמה
בחרו שם משתמש וסיסמה והרשמו למערכת
הסיסמה חייבת לכלול:
  לפחות 8 תווים - אותיות אנגליות, מספרים וסימנים מיוחדים, ובהם:
  לפחות אות אנגלית גדולה אחת, ואות אנגלית קטנה אחת
  לפחות ספרה אחת
  לפחות אחד מהסימנים: @ $ . # ! % * ? & ^
  שימו לב בהקלדת הסיסמה שהמקלדת במצב אנגלית

בלחיצה על הרשמה אני מאשר את תקנון השימוש